ČGF – pravidla provozu hřišť od pondělí, 20. dubna

1167

Aktuální informace ke hře golfu po 20. 04. 2020

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZČR“) zveřejnilo „Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností“, dle kterého plánuje v pěti vlnách rozvolňovat stávající omezení přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru.

MZČR však také kontinuálně pokračuje ve vydávání dalších a dalších Mimořádných opatření jejichž systematika spočívá v tom, že ruší opatření předcházející a v nových opakují původní omezení s tím, že k nim upřesňují omezení a zákazy, resp. rozšiřují výjimky, anebo napravují dřívější chyby či nepřesnosti. Příkladem může být opatření z 15. 04. 2020, které mělo být účinné od 20. 04. 2020, ale ještě před tím bylo zrušeno a nahrazeno jiným, taktéž s účinností od 20. 04. 2020.

Tato „oprava“ se týkala sportu, kdy v opatření k zákazu omezení služeb byla formulace „Zakazuje se – přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť“, nahrazena „Zakazuje se – přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť“ (v případě golfu jde o indoory).

Co je však z pohledu golfu potřeba označit jako zásadní, je skutečnost, že v Mimořádném opatření účinném od 20. 04. 2020 (které opakuje již známé uvolnění venkovního sportování), již nenajdeme v odůvodnění výčet sportů, a především vypadlo výslovné omezení počtu dvou hráčů ve fligtu.

Lze tak bez dalšího shrnout, že od 20. 04. 2020 lze hrát golf – za dodržování všeobecně známých omezení (skupinky max. dvou hráčů s výjimkou členů domácnosti, distance dva metry nebo jinak roušky atd.) – ve flightech podle Pravidel golfu a bez nutnosti změny průchodnosti hřišť, tedy bez nutnosti „vynechávání“ startovních časů. Je pouze nutné dbát toho, aby hráči a skupinky hráčů dodržovali rozestupy – typicky na startu, na odpalištích, na greenech a při hledání.

Vzhledem k tomu, že je situace pro občany a podnikatele velmi nepřehledná a vyžaduje si průběžnou rekapitulaci stavu, tak z pohledu hry golfu a s tím souvisejících činností klubů a provozovatelů shrnujeme stávající stav a představujeme harmonogram plánovaných uvolnění.

1. Od pondělí 20. dubna 2020

a. MZČR vydalo 15. 04. 2020 Mimořádné opatření č. j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN, kterým rozšířilo stávající výjimky ze zákazu volného pohybu osob tak, že:

1. Nově je nařízeno konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

2. Zákaz volného pohybu osob se nově nevztahuje na účast na tréninku sportovců, pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

• trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
• na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
• mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
• sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
• nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,
• na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
• po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

3. Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění podmínek:

• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny uvedené podmínky (roušky, vzdálenost dva metry, max. dvě osoby), s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech
nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
b. MZČR vydalo 17. 04. 2020 Mimořádné opatření č. j.: MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN, kterým:
rozšířilo stávající výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách tak, že prodej ubytovacích služeb lze nově navíc poskytnout i osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu a osobám ohroženým domácím násilím.
• zakázalo přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť.

2. Od pondělí 27. dubna 2020

Plánuje se povolení otevření provozoven nad 200 m2.
Toto uvolnění se nemá týkat provozoven v dalších etapách, myšleno tím vyjmenovaných provozoven (např. venkovní zahrádky u okének, holičství a kadeřnictví, kosmetika, solária a jiné, které budou povoleny od 25. 05. 2020 a všech vyjmenovaných v páté vlně od 8. 06. 2020 jako např. všech restaurací, hotelů atd.)
Tato vlna by tedy měla zahrnovat provozovny, které nejsou výslovně uvedeny v dalších vlnách a splňují plošný limit 200 m2 (ten by mělo být možné upravit dočasným zmenšením, například „vyklizením regálů a obehnání vyklizeného místa páskou“. V případě golfu by mělo jít o golfové recepce a golfové obchody.

3. Od pondělí 11. května 2020

Plánuje se zvětšení prodejních ploch u provozoven z druhé vlny na 1000 m2 a otevření posiloven a fitness center bez využití zázemí.
V případě golfu by do této etapy měly spadat indoory.

4. Od pondělí 25. května 2020

Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.

5. Od pondělí 8. června 2020

• Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory, Hotely a další ubytovací zařízení,
• Kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob)
• Další včetně opatření v cestovním ruchu

Časté dotazy jsou kladeny na to, proč nemohou být pořádány turnaje, a jak je to s trénováním.

Situaci je třeba vnímat ve dvou rovinách:

• sportovci, pro které je sportování jejich profesí (zaměstnáním), tedy si provozováním sportu opatřují obživu,
• ostatní sportovci – fyzické osoby, pro které je sportování „každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně“.

V rámci evropského práva, je třeba uvést, že Evropský soudní dvůr ve své rozhodovací praxi označuje profesionální i poloprofesionální sportovce jako subjekty spadající pod definici pracovníka, neboť jejich činnost v sobě zahrnuje výdělečnou činnost.

V podmínkách našeho právního prostředí je situace specifičtější, zejména s ohledem na členy PGA C a další fyzické osoby, které pro golfovou oblast disponují živnostenským listem. „Lze tedy bez dalšího uzavřít, že profesionálním sportovcem je fyzická osoba, která vykonává sportovní činnost za účelem výdělku. Jiní autoři pojem profesionálního sportovce spojují s existencí profesionální smlouvy, avšak v podmínkách v ČR mám za to, že tomu tak vždy být nemusí, neboť výkon sportovní činnosti způsobem, zajišťující peněžní příjem formou pracovně právního vztahu není výhradní, a je spíše výjimkou, neboť poloha sportovce jako OSVČ je v českém sportovním prostředí zcela běžná“.

Pro kluby a provozovatele tedy platí, že tento zvláštní režim pro profesionální sportovce nelze zaměňovat s případy, kdy profesionální trenér trénuje jiné hráče. „Výjimka 8“ znamená, že ti, kteří jsou trénováni musí být výhradně profesionální sportovci čili „jeden trenér (resp. realizační tým) na max. osm profíků“. V golfovém prostředí takováto situace nastane spíše výjimečně (např. soustředění organizované PGA C pro své členy), rozhodně toto nelze „zaměňovat“ s hromadnými tréninky amatérských hráčů. Tam, kde bude trénovaným amatér, přičemž je zcela nerozhodné, kdo bude trenérem (např. člen PGA C, držitel ŽL, cvičitel, zaměstnanec resortu, tatínek nebo kamarád) stále platí princip „face to face“.

Uvolnění možnosti trénování skupin 8 hráčů plus trenéři od 20. 04. 2020 se tedy nevztahuje na amatérské hráče golfu. 

Ve světle vyvíjejícího a zpřesňujícího se legislativního rámce je tedy třeba nadále vycházet z toho, že v tuto chvíli je amatérským hráčům golfu povoleno výhradně individuální sportování.

Právě proto ČGF vydala speciální úpravu pravidel pro „koronavirové“ období, díky které lze hrát na úpravu hendikepu v rámci nesoutěžního výsledku i při dodržování přísných karanténních zásad. Jedná se velmi důležitý moment pro nalezení východiska, abychom mohli hrát takřka tak, jak jsme byli zvyklí, to vše za respektování a dodržování Mimořádných opatření.

Hráč dopředu nahlásí, že půjde hrát na úpravu hendikepu. Po dokončení hry mu recepce zadá do systému skóre, server ČGF spočítá výsledek a zaktualizuje jeho hendikep. Jestliže si tímto způsobem v ten samý den půjde zahrát třeba 50 lidí a večer, dálkově, někdo uhrané výsledky seřadí do tabulky (ať už podle Stbl bodů nebo podle ran brutto či netto), tak taková skupina „na dálku, bezkontaktně soutěžících hráčů“ má pořadí. Ceny si mohou rozeslat poštou a případný ceremoniál v dnešní době rovněž není problém nahrát doma a rozeslat všem zainteresovaným, či dokonce vysílat on line. Toto vše lze – výhradně však jako neorganizovanou individuální sportovní činnost.

Jestliže by však někdo chtěl „vypsat“ turnaj, tento organizovat, a dokonce za to vybírat peníze, dopustil by se činnosti, která je v rozporu s vyhlášenými Mimořádnými opatřeními MZČR.

Z praktického hlediska je zřejmé, že zpracování nesoutěžního výsledku administrativními pracovníky klubu majícími přístup na server ČGF představuje zvýšenou zátěž a při velkém množství individuálních požadavků způsobí zpomalení práce recepce. Nebude tedy porušením Mimořádných opatření, jestliže si recepce „ulehčí“ práci tím, že z důvodu hromadné administrace daný den nebo odpoledne vyhlásí jako třeba „Hendikepové odpoledne“ a hromadně zpracuje výsledky.

Závěr:

• Je povoleno individuálně hrát golf na golfových hřištích
• Je povoleno trénovat individuálně na DR
• Je povoleno vykonávat profesi „trenéra“ na venkovních sportovištích pouze v režimu dvě osoby (tedy pouze individuální tréninky hráč – trenér)
• Je povoleno inkasovat platby za fee i trénování – výhradně mimo vnitřní prostory (lze „přes okénko“)
• Je povoleno užívat WC – musí však být umístěny dezinfekční prostředky a zajištěn odstup osob při vzájemném míjení
• Při dodržení zásady „2metry – roušky – ne kontakt“ je počet osob ve flightu omezen pouze pravidly golfu
• Při dodržení všech Mimořádných opatření a Pravidel golfu lze hromadně zpracovávat nesoutěžní výsledky
• Kdekoli na hřišti i na DR – nemá-li sportovec v okruhu dvou metrů žádnou osobu, není povinen mít roušku
• Je třeba zajistit pravidelnou dezinfekci předmětů, kterých se osoby často dotýkají (praporkové tyče, hrábě, košíky na míče na DR, vozíky atd) nejsnadnější řešení je z hřiště zcela odstranit praporkové tyče a hrábě z bankrů a nevyměňovat si score cards (viz úprava pravidel rozeslaná STK ČGF 8. 4. 2020)
• Indoory stále nejsou povoleny.
• Provozovatelé musí regulovat „shromažďování“ na skupinky max dvou osob (s výjimkou členů domácnosti) – např. čekající na startu, čekající na uvolnění místa na DR atd.
• Prodej občerstvení či pokrmů je povolen výhradně „přes okénko“ bez umožnění konzumace na místě (žádné stoly a židle u okénka), po zakoupení se konzument musí vzdálit na min. 10 metrů
• Profesionální sportovci mají zvláštní režim

Byť by se mohlo zdát, že s účinností od 20. 04. 2020 se hra golfu zcela vrací „do normálu“, není tomu tak, neboť neustále je potřeba dodržovat základní koronavirové zásady o distanci, počtu osob a rouškách.
V zásadě však lze shrnout, že hráč golfu, který v prostoru golfového hřiště a DR nemá v okruhu dvou metrů nikoho, kromě členů domácnosti, není nijak omezen.

V Praze 19.4.2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF