Otevření golfových recepcí a prodejen, schůze, školení, zkoušky

893

Vláda České republiky vydala Krizové opatření č. 453, kterým s účinností od 27. 04. 2020 od 00:00 hodin uvolňuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách tak, že zákaz se nevztahuje na:

• činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo
• provozovny:

− jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2; podmínka velikosti provozovny je splněna i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2 500 m2, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 m2, a
− které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; tato podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor, nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a − nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

přičemž pro zajištění provozu nařídila, aby:

• ve shora uvedených provozovnách byla dodržována následující pravidla:

− aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
− zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
− umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
− zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
− zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

Indoory
Jejich provoz nadále zůstává zakázán, neboť zákaz je vyhlášen obecně pro všechna vnitřní sportoviště s výjimkou výslovně uvedených posiloven, tělocvičen a fitness center.

Spolková činnost
Nově tedy lze ve vnitřních prostorách (např. recepcích, ale i jinde) přijímat platby členských příspěvků, neboť inkaso členského příspěvku není podnikáním, ale realizací spolkové činnosti.
Dalším takovým povoleným příkladem spolkové činnosti (které není spojeno s prodejem a inkasem ale vychází z výjimky z krizového opatření č. 452, o kterém jsme informovali dne 24. 04. 2020), může být (s rozestupy 2 m, rouškami a dezinfekcí) spolkové setkání v maximálním množství 10 osob – například výbor / předsednictvo klubu, klubové komise, ale i projednání spolkových záležitostí jako je třeba aktuální výklad pravidel golfu či hendikepového systému, přezkoušení atd.

Provoz recepcí a prodejen golfových potřeb
Na základě tohoto Krizového opatření č. 453 tedy lze již poskytovat plně odbavení hráčů včetně hotovostního inkasa plateb za fee či za prodávané zboží (míčky, rukavice, hole, časopisy apod.), trenérské služby, žetony atd.

Uvedené Krizové opatření má pro golfový provoz zcela zásadní význam, neboť tímto okamžikem dochází k obnově provozu golfových recepcí a obchodů s golfovými potřebami – za plnění shora uvedených podmínek (rozestupy, dezinfekce, obsluha rukavice a vyvěšení těchto podmínek).

Pozor – nadále nelze ve vnitřních prostorách poskytovat stravovací služby! V tomto ohledu se nic nemění – je nutné veškerý takovýto prodej realizovat „přes okénko“ s vlastním odnosem s tím, že kupující je povinen se po zakoupení vzdálit minimálně 10 metrů a konzumovat či pít ve vzdálenosti 2 metry od jiných osob.

Závěrem upozorňujeme, že při odbavování na recepci, placení nebo nákupu musí mít všechny osoby ochranné roušky – tedy klienti i zaměstnanci. Zaměstnanci musí mít navíc i rukavice.

V Praze dne 26. dubna 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF