Aktuální informace Právní komise ČGF ke hře

761

Právní komise ČGF vydala aktuální informaci ke Krizovému opatření vlády č. 1078 ze dne 21. října 0 platné od 22. října 2020 od 06:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Plné znění zde

Shrnutí dopadů Krizového opatření do golfového prostředí:

1. Turnaje – jakákoliv forma organizované golfové hry je zakázána.

2. Individuální hra – není zakázána, neboť jsou výslovně povoleny cesty za účelem pobytu v přírodě a zpět a pobyt v přírodě nebo parcích  (čl. I. odst. 8. KO č.1078). Máme tedy za to, že část přírody, ve které se nachází udržovaná zeleň (v našem případě „golfiště“), vždy naplňuje v odst. 8 popisovanou „přírodu“. Zároveň, pokud jde o KO č. 1079 je výslovně zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť. Tím, že jsou výslovně zakázány vnitřní sportoviště a není nikde žádná zmínka o zákazu venkovních sportovišť, s přihlédnutím k tomu, že je uveden zákaz provozu a  používání vnitřních prostor venkovních sportovišť, lze výkladem (za použití argumentu a contrario) dojít k závěru, že na provoz venkovních sportovišť zákaz necílí.

V této souvislosti je třeba vnímat absolutní omezení, tj. pobyt na veřejně přístupných místech (kam je třeba zařadit venkovní sportoviště v přírodě – golfové hřiště) v maximálním počtu 2 osob (s výjimkou členů domácnosti). V praxi to znamená, že skupinka osob, které nejsou povinny udržovat odstup nejméně 2 metry může být vícečlenná, ale pouze v případě, že se jedná výhradně o členy domácnosti.

Pokud jde o počet osob ve flajtu – zde je třeba chápat, že termín „počet osob ve flajtu“ je obvykle a běžně používán v souvislosti s organizací hry. To však od nynějška nelze, neboť osoby se budou na hřištích vyskytovat výhradně v rámci individuálního pobytu v přírodě. V daném případě je tedy především nutné dodržovat omezení počtu 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.

3. Driving range – jedná se o nezakázané venkovní sportoviště, resp. přírodu, kde platí pouze omezení 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.

4. Trénování – zde platí analogicky omezení pro individuální hru, která není zakázána, je však třeba dodržovat omezení 2 osob. Pokud jde o poskytování služeb (placené tréninky), tato služba v zákazech KO č. 1079 nefiguruje.

5. Zájmové kroužky golfu dětských skupin (6-18 let) – zakázáno.

6. WC, šatny, sprchy – zakázáno

7. Indoory – zakázáno.

8. Hotel a restaurace – hotelový provoz je umožněn pouze v rozsahu přísných výjimek (čl. I. odst. 5. KO č. 1079). V rámci golfu tedy nelze hotel provozovat. Provoz hotelové restaurace je omezen do té míry, že se v nich smí zdržovat VÝHRADNĚ ubytovaní hosté, a to v čase od 6:00 do 20:00 s tím, že omezení jsou popsána v čl. I. odst. 2. a v čl. II. odst. 1. KO č. 1079.

9. Golfová recepce – zakázáno.

10. Golf shop – zakázáno.

11. Odbavení hráčů – jak již bylo uvedeno, je třeba nastalou situaci vnímat z pohledu jednak omezení pohybu osob a jednak zákazů z hlediska prodeje a poskytování služeb. Za problémový moment, kdy by mohlo docházet k přenosu virové infekce, je třeba považovat fyzické odbavení hráče, zvláště spojeného s placením. Zde odkazujeme na ustanovení čl. IV. odst. 3. a 4. KO č. 1078, podle kterého je zaměstnavatelům doporučeno využívat přednostně bezhotovostní platební styk a omezit přímý kontakt se zákazníky. Proto doporučujeme dálkové odbavení.

12. Spolková činnost – zakázáno.

13. Pití alkoholu – krizové opatření č. 1079 výslovně zakazuje pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, za které je potřeba považovat veškeré venkovní prostory (tedy i sportovišť). V této souvislosti pro pořádek upozorňujeme na to, že restaurace prostřednictvím výdejního okénka sice nemají zakázáno prodávat alkoholické nápoje, avšak zákazníci si zakoupený alkohol musí odnést s sebou mimo veřejně přístupná místa.

V Praze dne 21. října 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF