Právní komise ČGF – prodloužení nouzového stavu

487

Právní komise ČGF vydala Aktuální informaci k 21.11.2020.
Poslanecké sněmovna Parlamentu České republiky udělila svým usnesením ze dne 19. listopadu 2020 č. 1353 souhlas s prodloužením nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády ze dne 30. září 2020 pod č. 957 (prodloužený usnesením č. 1108 ze dne 30. 10. 2020
do 20.11.2020) a to do 12. prosince 2020.

Shrnutí dopadů do golfového prostředí:

 1. Turnaje – jakákoliv forma organizované golfové hry je zakázána.
 2. Individuální hra – je výslovně povolena.
 3. Počet osob ve flajtu – vracíme se zpět do „normálu“ neboť nově je velikost skupinky osob omezena počtem 6 osob, takže flajty mohou být opět čtyřčlenné. Zároveň je třeba dbát toho, aby byl při kontaktu s ostatními osobami zachován odstup nejméně 2 metry (myšleno např. „křížení flajtů“).
 4. Driving range – jedná se o venkovní sportoviště určené k trénování, kde platí pouze omezení 6 osob, kdy každých 6 osob musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.
 5. Trénování – zde platí analogicky omezení pro individuální hru, která je povolena, je však třeba dodržovat omezení 6 osob. Pokud jde o poskytování služeb (placené tréninky), tato služba v zákazech KO č. 1201 nefiguruje.
 6. Roušky – při hře a trénování nejsou povinné (čl. I. odst. 2. písm. x) MO MZDR)
 7. Zájmové kroužky golfu dětských skupin (6-18 let) – zakázáno.
 8. WC, šatny, sprchy – zakázáno.
 9. Indoory – zakázáno.
 10. Hotel a restaurace – hotelový provoz je umožněn pouze v rozsahu přísných výjimek (čl. I. odst. 5. KO č. 1201). V rámci golfu tedy nelze hotel provozovat. Provoz hotelové restaurace je omezen do té míry, že se v nich smí zdržovat výhradně ubytovaní hosté, a to v čase od 5:00 do 23:00 s tím, že omezení jsou popsána v čl. I. odst. 2. a v čl. II. odst. 1. KO č. 1201.
 11. Golfová recepce – zakázáno.
 12. Golf shop – zakázáno.
 13. Odbavení hráčů – za problémový moment, kdy by mohlo docházet k přenosu virové infekce, je třeba považovat fyzické odbavení hráče, zvláště spojeného s placením. Zde odkazujeme na ustanovení čl. V. odst. 3. a 4. KO č. 1200, podle kterého je zaměstnavatelům doporučeno využívat přednostně bezhotovostní platební styk a omezit přímý kontakt se zákazníky. Proto doporučujeme dálkové odbavení.
 14. Spolková činnost – zakázáno.
 15. Pití alkoholu – krizové opatření č. 1201 v čl. I. odst. 6 výslovně zakazuje pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, za které je potřeba považovat veškeré venkovní prostory (tedy i sportoviště). V této souvislosti pro pořádek upozorňujeme na to, že restaurace prostřednictvím výdejního okénka sice nemají zakázáno prodávat alkoholické nápoje, avšak zákazníci si zakoupený alkohol musí
  odnést s sebou mimo veřejně přístupná místa.
 16. Sportování profesionálů – pro profesionální sportovce platí výklad, že v jejich případě výkon toho sportu, ve kterém mají profesionální smlouvu, spadá pod výjimku výkonu povolání (čl. I. odst. 2 KO č. 1200)1
  .
  Kromě shora uvedeného upozorňujeme na nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2020, týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest, vyhlášené pod č.j. MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN, které de facto ode dne 21. 11. 2020  nastoluje obnovu dosavadního stavu poté, co bylo stejné MO zrušeno soudem pro jeho nedostatečné odůvodnění.
  I toto MO pro hru a trénování golfu nic nového nepřináší, neboť v čl. I. odst. 2. písm. x) uvádí výjimku, podle které se zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest  nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže , apod. 

V Praze dne 21. listopadu 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF

 

 

Celá informace Právní komise