Právní komise ČGF vypracovala Aktuální informaci pro situaci od 3.12. 2020

732

Aktuální informace Právní komise ČGF pro situaci od 3.12.2020

V souvislosti s trvajícím nouzovým stavem přijala vláda ČR dne 30. 11. 2020 usnesení č. 1262, kdy
tímto usnesením:
1. Zrušila usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1200, vyhlášené pod č. 476/2020 Sb.,
2. zrušila usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1201, vyhlášené pod č. 476/2020 Sb.,
3. s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod
vyhlásila nová pravidla ….. celá informace zde

Shrnutí dopadů usnesení vlády do golfového prostředí:
V komentovaných opatřeních jsou nově používány pojmy: „tým“, „skupina“ a „sportovní plocha“. Z hlediska aplikace uvedených předpisů do golfového  prostředí máme za to, že v rámci hry golfu pojmy tým a skupina splývají do, v golfovém prostředí používaného, termínu „flajt“, přičemž v kontextu cílů komentovaných předpisů je pod pojem sportovní plocha třeba podřadit termín „jamka“ (tedy prostor odpaliště, ferveje a jamkoviště hrané jamky).

 1. Turnaje – do maximálního počtu 50 osob jsou turnaje povoleny s tím, že jsou maximálně přípustné dva flajty na jamku.
 2. Individuální hra – není omezena.
 3. Počet osob ve flajtu – velikost skupinky není omezena, což ve smyslu pravidel golfu znamená, že flajty mohou být čtyřčlenné.
 4. Driving range – není omezení.
 5. Trénování – není omezeno.
 6. Roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné (čl. I. odst. 2. písm. x) MO MZDR)
 7. Zájmové kroužky golfu dětských skupin – není omezeno.
 8. WC, šatny, sprchy – jsou dle čl. II. odst. 3. písm. c) a písm. d) krizového opatření vlády povoleny, a to i v rámci indoorů s tím, že provozovatel je  povinen „nastavit režimová opatření“. K tomuto je třeba podotknout, že KO vlády pojem „režimové opatření“ nikterak nedefinuje, nicméně si lze pod tím představit určitý režim spočívající v regulaci množství osob (omezení možnosti shlukování) a tím minimalizace rizik přenosu.
 9. Indoory – jedná se o vnitřní sportoviště, kde je podle krizového opatření vlády sportování povoleno za zachování limitu max. 10 osob, avšak s tím, že mimořádné opatření MZČR nařizuje ve vnitřních sportovištích používání roušek. Výjimku z nošení roušek v indoorech mají bohužel pouze ty osoby, které se sportovní činnosti věnují „… v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti“. V našem případě, i s ohledem na obsah důvodové zprávy, je třeba toto ustanovení vykládat tak, že roušky v indoorech „při hře či tréninku“ nebudou muset mít pouze profesionálové a jejich trenéři – tedy uvedená výjimka se již nevztahuje na profesionálního trenéra trénujícího neprofesionála. Důvodová zpráva toto opatření pojímá tak, že roušky ve vnitřních prostorách musí mít vždy všichni s tím, že ve výjimečných případech jsou výslovně povoleny výjimky. Takovouto odůvodněnou výjimkou jsou situace, kdy pro sportovce je sportování výkonem jeho povolání, přičemž trvání na nošení roušky při výkonu fyzicky náročného povolání by bylo příliš omezující a zatěžující.
 10. Hotel – není omezeno.
 11. Restaurace – platí omezení dle čl. II. odst. 11. krizového opatření vlády (omezení provozní doby, omezení kapacity, rozestupy, bez internetu).
 12. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – platí omezení dle čl. II. odst. 16. krizového opatření vlády pro provozovny maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb (jeden zákazník na 15 m2 prodejní plochy, rozestupy 2 m, fronty, dezinfekce, informační cedule, větrání atd.).
 13. Spolková činnost – ustanovení čl. I. odst. 1. krizového opatření vlády zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech. Vzhledem k tomu, že si v současné době lze jen obtížně představit konání členské schůze klubu o počtu max 50 osob ve venkovním prostředí, lze shrnout, že za současné situace nelze podobné hromadné akce konat.

V Praze dne 1. prosince 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF