Stanovisko ČGF k otevření hřišť 7.4.2020

1278

Informace k uvolnění režimu na venkovních sportovištích

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. dubna 2020, vydalo:

1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15190/2020-4, kterým s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod do konce nouzového stavu, k již dříve vyhlášeným zákazům a omezením přidalo výjimku, dle které se:

Zákaz volného pohybu osob nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,
    včetně cesty za účelem tohoto sportování.

V odůvodnění tohoto Mimořádného opatření je výslovně uvedeno, že za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména např.golfu  s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu) a to na venkovních sportovištích.

2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15190/2020-3, kterým s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod do konce nouzového stavu, kterým zakázalo:

  • maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou některých vyjmenovaných prodejen – ve výjimkách nejsou uvedeny prodejny sportovního zboží ani sportovních služeb s tím, že se uvedený zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona – čl. I odst. 1
  • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb – čl. I odst. 3
  • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní sportoviště – čl. I. odst. 7 poslední odrážka
  • prodej ubytovacích služeb (výjimka prodeje osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a prodeje cizincům do doby opuštění České republiky) – čl. I odst. 8.

S ohledem na shora uvedené tedy platí, že od 7. 4 2020 může veřejnost vstupovat na golfová hřiště a hrát golf v maximálním množství dvou osob ve flightu.
V rámci golfových resortů však bude i nadále vše, včetně zázemí (šatny, WC, sprchy), uzavřeno.

S ohledem na překotnost a rychlost, s jakou byly aktuální změny v této oblasti přijímány, bude ještě třeba v rámci komunikace s MZ vyjasnit záměr MZ ohledně prodeje hracích časů pro platící sportovce, neboť prodej hracího času je v duchu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15190/2020-3 prodejem služby v provozovně, která je zakázána.

I s ohledem na obsah odůvodnění a různé veřejné deklarace sice lze předpokládat, že prodej sportovních služeb ve výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb není uveden opomenutím, do doby stanoviska ze strany MZ je však třeba k této otázce vhodné vycházet z toho, že prodej hracích časů je zakázán.

Jinak je tomu u hry neplatících členů klubu, neboť platba členských příspěvků nespadá pod definici prodeje služeb.

V Praze dne 6. dubna 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF